CODE ØA B C Weight (kg)
TA50 90 M50x2 33 1,17
TA55 90 M55x2 33 1,06
TA60 100 M60x2 33 1,34
TA70 100 M70x2 33 1,08
TA75 140 M75x2 40 3,5
TA90 160 M90x2 55 6,04
TA110 200 M110x2 68 11,86
         
MAT.: F-1140

DOWNLOAD FILE – Nut

PDF-icon